Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Czachorowscy (Małgorzata i Piotr Czachorowscy, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Radców Prawnych Czachorowscy), ul. Żegańska 2a, 04-713 Warszawa; dalej „Administrator”, „Kancelaria”.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:
a. zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej bądź umowy o świadczenie usług na rzecz Kancelarii przez dostawców takich usług (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, np. wynikających z przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
c. ochrony żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit d RODO)
d. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,  jak również na marketingu własnych produktów lub usług Kancelarii (informowanie o naszej ofercie handlowej) (art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
e. realizacji innych świadczeń na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lita) RODO.

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
b. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie, który wynika z tych przepisów (w szczególności sądy i organy państwowe);
c. podmioty, którym Administrator – na podstawie stosownych umów – zleca usługi związane z przetwarzaniem danych (np. dostawcy usług hostingowych, podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, płatnicze, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie).

4. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, tj.:
a. w zakresie realizacji umowy – przez okres obowiązywania umowy, a po tym czasie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy (również roszczeń związanych z ochroną danych osobowych),
b. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z przepisów podatkowych oraz o rachunkowości;
c. w zakresie, w jakim dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania (chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); w przypadku jednak wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego – dane osobowe nie będą dalej przetwarzane dla tego celu;
d. w przypadku udzielonej zgody – do czasu jej cofnięcia.

5. W zakresie określonym przez prawo, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez niego przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się  na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

6. W zakresie określonym przez prawo, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy prawa oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Przyczyną takiego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja podmiotu danych. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w powyższych celach, co do których wyrażony został sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W zakresie przetwarzania danych osobowych dla celu, o którym mowa w pkt 2 pkt b) powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku przetwarzania danych w pozostałych celach, o których mowa w pkt 2, podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla możliwości realizacji celów wskazanych w pkt 2.

9. O ile nie wskazano inaczej, dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publiczne dostępnych (dotyczy danych osobowych, których nie pozyskano od osoby, której dane dotyczą).

10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z Administratorem mailowo na adres: kancelaria@czachorowscy.pl.